Inwestycje Gotówkowe – Kompendium

Skuteczne inwestowanie oszczędności

Lokaty roczne w sierpniu

Stopy procentowe NBP utrzymują się na rekordowo niskim poziomie od marca ubiegłego roku. Banki ciągle decydują się na kolejne, niewielkie cięcie, i tak niewysokich, stawek depozytów. Na najwyżej oprocentowanej lokacie rocznej dla kwoty 10 tys. zł można uzyskać 2,70 proc., jeszcze dwa miesiące temu stawka sięgała 3 proc.

Liderem zestawienia lokat rocznych dla kwoty 10 tys. zł jest Idea bank z ofertą Lokaty Cloud. Oprocentowanie w wysokości 2,70 proc. otrzymać można pod warunkiem utrzymania 1- proc. salda lokaty na Koncie Idealnym przez cały okres lokaty. Drugie miejsce zajmuje BOŚ Bank, który oferuje na rocznym depozycie maksymalnie 2,5 proc. Propozycja ta przeznaczona jest dla posiadaczy konta osobistego, utrzymujących na nim saldo o wartości 10 proc. lokaty oraz dokonujących transakcji bezgotówkowych na kwotę 300 zł miesięcznie. Trzecie miejsce zestawienia należy do oferty Lokaty 5 Plus na 2,40 proc. kierowanej do osób posiadających konto w Volkswagen Banku. Zobacz cały wpis »

Rosnące stawki depozytów na rynku międzybankowym sprzyjają funduszom dłużnym

Stawki depozytów na rynku międzybankowym od prawie trzech miesięcy idą w górę. Jest to istotna informacja dla klientów funduszy inwestujących w papiery dłużne.

W lipcu 2012 roku najbardziej powszechnie stosowana przez banki trzymiesięczna stawka WIBOR (WIBOR 3M) sięgała 5,1 proc. Po serii obniżek stóp procentowych, wiosną ubiegłego roku wynosiła już zaledwie 1,65 proc. W przypadku sześciomiesięcznego WIBOR-u nastąpił spadek z 5,15 do 1,66 proc. W ciągu tych czterech lat jedynie trzykrotnie zdarzały się okresy niewielkiego wzrostu stawek WIBOR. Powodem było pojawienie się sygnałów wskazujących na rosnące prawdopodobieństwo podwyższenia stóp przez Radę Polityki Pieniężnej lub przynajmniej deklaracje władz monetarnych, sugerujące zakończenie cyklu obniżek.

Wiosną tego roku rynkowy koszt pieniądza ruszył w górę. Pod koniec kwietnia lekko wzrosła jednomiesięczna stawka rynku międzybankowego, a na przełomie maja i czerwca podążyły za nim WIBOR3M i WIBOR6M, rosnąc odpowiednio z 1,67 do 1,71 proc. i z 1,74 do 1,79 proc., powracając do poziomu z początku roku. Zobacz cały wpis »

Oszczędzanie na kontach walutowych

Na rynkach finansowych zapanował stan niepewności związany z Brexitem. Złoty osłabił się w stosunku do wielu walut.
Na rynku można zaobserwować dynamiczny wzrost depozytów w walutach obcych. Mimo okresowego wzrostu zainteresowania dolarami, dominującą walutą jest euro. Bank Millenium zdecydował się na wprowadzenie do oferty nowego konta oszczędnościowego. Promocyjne warunki oferowane na Koncie Oszczędnościowym Walutowym obowiązują do 1 października. Warto z nich skorzystać np. z myślą o jesiennej podróży. Konto przyda się także do przechowywania walut, które pozostały pi urlopie. W okresie promocji dolary będą zarabiały od dnia wpłaty przez kolejne 92 dni w tempie 1,2 proc. w skali roku, natomiast euro – 1 proc., stawki dotyczą wpłat do 50 tys. każdej z walut. Po trzech miesiącach odsetki będą wynosiły jedynie 0,5 proc. (dolary) i 0,2 proc. (euro), ale i tak na rynku trudno o atrakcyjniejsze propozycje, zwłaszcza dla posiadaczy oszczędności w amerykańskiej walucie. Zobacz cały wpis »

Lokaty strukturyzowane przynoszą zyski

Lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek NOWYCH TECHNOLOGII, oferowana przez PKO BP w 2014 roku, przyniosła inwestorom zysk w wysokości 10 proc. za cały okres inwestycji. Oznacza to zwrot ok 5 proc. w skali roku.

Produkt ten pozwolił klientom uczestniczyć we wzroście koszyka akcji spółek z sektora nowych technologii: Apple, Alphabet, Facebook, Twitter, Amazon.com, eBay, Netflix i Yahoo. Spółki wybrane zostały według takich kryteriów jak perspektywy wzrostu biznesu, innowacyjność i perspektywy rozwoju rynku nowych technologii. Na koniec okresu inwestycji przypadający na koniec maja 2016 roku, zrealizował się optymistyczny dla inwestorów scenariusz. Zobacz cały wpis »

Inwestowanie na giełdzie według planu

Z informacji podanych przez Giełdę Papierów Wartościowych wynika, że w 2015 roku udział inwestorów indywidualnych w giełdowych obrotach akcjami wyniósł tylko 12 proc. Lokowanie oszczędności w akcje jest w Polsce mało popularne. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy można wymienić m.in. ogólny spadek zaufania do sektora finansowego, wciąż zbyt małą skłonność Polaków do długoterminowego oszczędzania, brak odpowiedniej edukacji ekonomicznej, niechęć do ryzyka. Oprocentowanie lokat bankowych i obligacji skarbowych jest niskie, warto więc przynajmniej część oszczędności zainwestować w akcje.

Pierwszym krokiem jest założenie rachunku w biurze maklerskim. Na początku można na niego przelać relatywnie niewielką kwotę, aby ewentualna strata nie była zbyt dotkliwa i nie zniechęciła do inwestowania. Decydując się na zainwestowanie w akcje na dłuższy czas (powyżej roku), warto przyjrzeć się przedsiębiorstwu, jak działa, kto nim zarządza, jakie perspektywy ma biznes prowadzony przez spółkę, jak wypada na tle konkurencji itd. Informacje na temat sytuacji finansowej spółek czerpać można z raportów okresowych. Zobacz cały wpis »

Najlepsze fundusze w marcu

W marcowych wynikach funduszy inwestycyjnych na pierwszy plan wysuwają się te, które inwestują w akcje.

Najlepszy miesiąc na giełdzie od sześciu lat rzutuje na czołówkę rankingu funduszy akcyjnych. Siłą rzeczy wyjątkowo opłacalna okazała się dźwignia – w marcu najlepszy był Qurecus lev, który odzwierciedla dwukrotność zmian wartości WIG20. Tuż za nim był uruchomiony w lutym fundusz AGIO Akcji Plus. W czołówce były też fundusze, które oprócz polskiej giełdy, inwestują też na rynkach zagranicznych.

Większość funduszy dłużnych przyniosła w marcu zarobek, ale powyżej 1 proc. wyszły tylko 4 z nich – Millenium Obligacji Korporacyjnych, UniObligacje Aktywny, Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych, UniObligacje Zamienne.  Czołówkę zdominowały fundusze lokujące środki w obligacjach korporacyjnych, w dole zestawienia znalazły się fundusze obligacji dolarowych i europejskich. Zobacz cały wpis »

Fundusze nieruchomościowe i sekurytyzacyjne nadzieją na zysk

Inwestowanie wymaga szerokiej analizy zjawisk zachodzących zarówno w polskiej, jak i światowej gospodarce. Niepewna sytuacja na warszawskiej giełdzie, która notuje minima najmocniejsze od wielu lat, jest efektem sytuacji w kraju oraz zjawisk zachodzących na innych giełdach, zwłaszcza tych wschodzących.

Obniżenie ratingu Polski przez S&P do poziomu BBB+ spowodowało, że w ciągu jednego dnia z GPW w Warszawie zniknęło 24 mld zł. Produkty bankowe z powodu najniższych w historii stóp procentowych także nie dają nadziei na wysokie zyski. Taką szansą stanowi rosnący rynek wierzytelności, na którym dzięki wyspecjalizowanym funduszom można osiągać stopy zwrotu na poziomie sięgającym nawet 11,2 proc. w skali roku. Kolejnym ciekawym instrumentem są fundusze nieruchomościowe lokujące kapitał w przedsięwzięcia deweloperskie. W obu przypadkach niezbędne jest, by zarządzający funduszami posiadali doświadczenie i unikalną wiedzę, pozwalające nie tylko obiecać inwestorom przyszłe zyski, ale przede wszystkim zrealizować te obietnice. Zobacz cały wpis »

Które fundusze radziły sobie najlepiej w 2015 roku

W 2015 roku największy zysk przyniosły fundusze akcji małych i średnich firm. Ich przeciętna stopa zwrotu przekroczyła 5 proc. Po pierwszym kwartale wynosiła 10 proc., później nadeszły miesiące, gdy walory małych i średnich firm straciły ponad 4 proc. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku pozostałych grup funduszy.

W roku 2015 widoczna była ogromna dysproporcja (ok. 30 pkt proc.) między notowaniami małych i średnich spółek (sWIG80 zyskał 9 proc.), w kursami największych firm (WIG stracił ponad 20 proc.).

Sytuacja na rynku papierów dłużnych także nie sprzyjała inwestorom. Od lutego do czerwca oprocentowanie polskich papierów obligacji dziesięcioletnich wzrosło z 2 proc. do 3,4 proc. Jesienią fundusze gotówkowe i pieniężne oraz obligacji korporacyjnych ucierpiały z powodu niewypłacalności emitentów z SK Bankiem na czele. Zobacz cały wpis »

Lokaty progresywne oferują większą elastyczność

Lokaty progresywne funkcjonują jak miesięczne lub trzymiesięczne depozyty o stałym oprocentowaniu, automatycznie odnawiają się na kolejny okres, ale na lepszych warunkach. Im dłużej trzyma się oszczędności w banku, tym więcej można zyskać. W przypadku pojawienia się ciekawej oferty inwestycyjnej, pieniądze można podjąć i ulokować gdzie indziej. Bank wypłaci kapitał wraz z odsetkami za okres, w którym środki znajdowały się na lokacie. Przy likwidacji depozytu po pierwszym miesiącu klientowi wypłacone zostaną odsetki za miesiąc, po dwóch miesiącach za dwa, itd. Za każdym razem odsetki mogą być wyliczane według innej stopy procentowej, gwarantowanej w danym okresie.

Zdarzają się wyjątki, np. w Pekao pieniądze bez straty zysków można podjąć dopiero po kilku miesiącach. Według regulaminu przy wypłacie oszczędności między końcem pierwszego miesiąca a ostatnim dniem trzeciego miesiąca włącznie klient otrzyma jedynie 20 proc. odsetek naliczonych za dni, kiedy wkład był na rachunku lokaty. Jeżeli wypłata nastąpi po upływie trzech miesięcy, klient będzie miał prawo do 80 proc. naliczonych odsetek. Zobacz cały wpis »

Oprocentowanie lokat rocznych jest wyższe

Osoby, które nie są zainteresowane spełnianiem dodatkowych warunków banków mogą skorzystać z oferty FM Banku PBP, który na rocznej lokacie oferuje 3,65 proc. Idea Bank proponuje stawkę sięgającą 3,6 proc., Meritum Bank – 3,5 proc. Stali klienci mogą liczyć na lepsze propozycje

FM Bank PBC oferuje najwyżej oprocentowaną lokatę 12- miesięczną z odsetkami na poziomie 3,75 proc. Konieczne jest zdeponowanie minimum 1 tys. zł, górna granica to 2 mln zł. Warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie lub założenie konta osobistego. Ulokowanie kwoty w wysokości 5 tys. zł przysienie po roku prawie 152 zł odsetek. Osoby, które nie są klientami banku mogą skorzystać z Lokaty Spinającej z odsetkami 3,65 proc. Zobacz cały wpis »

© 2017, Wealthier.pl - KOMPENDIUM INWESTYCJI GOTÓWKOWYCH